Manager : Maizon Jabar, Kepala Sekolah : Sri Nurmi Lubis, S.S.,M.M